Hệ Số Lu Lèn, Đầm Chặt Của Đá 0x4<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-3d6f7c13465c2'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11900' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hệ Số Lu Lèn, Đầm Chặt Của Đá 0x4
0 (0)

13/09/2021
Lu lèn là gì? Lu lèn hay đầm nén là quá trình sử dụng các loại phương tiện thi công chuyên dụng như xe lu, đầm tác động lên bề mặt vật liệu tạo độ nén, chặt nhất định...