Thép hình I400 – Kho Thép Sáng Chinh<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6f6ac2762a16f'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='13761' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thép hình I400 – Kho Thép Sáng Chinh
0 (0)

17/06/2022
Thép hình I400 – Kho Thép Sáng Chinh là loại thép hình I được sản xuất qua 4 giai đoạn cơ bản: (1) – xử lí quặng, (2) – tạo dòng thép nóng chảy, (3) – đúc tiếp nhiên...